W4-04 :

Machinist Autolaadkraan

Dit registratieschema bevat de eisen op het gebied van veilig hijsen waaraan een te registreren machinist dient te voldoen om te warden geregistreerd in het Register Kraanmachinisten als machinist autolaadkraan alsmede de eisen aan het proces van persoonsregistratie.
De te registreren machinist voe rt hijswerkzaamheden uit met een autolaadkraan, dat wil zeggen een autolaadkraan geschikt voor het hijsen van vrijhangende lasten, met tenminste een bedrijfslastmoment van 10 ton meter. Hijswerkzaamheden bestaan onder meer uit laden, lossen en verplaatsen van vrijhangende lading/lasten.

Daar waar in dit schema wordt gesproken over de Registratie lnstelling wordt gedoeld op de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA). In verband met het beheer van het Register Kraanmachinisten heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheidaan TCVT RA mandaat, volmacht en machtiging verleend en TCVT RA aangewezen als verwerker in de
zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft de Ministervan Socia le Zaken en Werkgelegenheid met TCVT RA een verwerkersovereenkomst, alsmede een algemene overeenkomst met algemene afspraken over het beheer van het Register Kraanmachinisten afgesloten.

Wilt U een offerte op maat?