W4-09 :

Aanpikker Bouw
De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema’s in het kader van Verticaal Transport. Binnen TCVT wordt gewerkt aan certificatieschema’s waarmee tot uitdrukking kan worden gebracht dat de vakbekwaamheid van de personen en de goede staat van het materieel voldoet aan de minimale veiligheidseisen.

Certificatie vormt een belangrijk hulpmiddel voor een effectiever veiligheidsbeleid binnen Verticaal Transport in zowel de publieke als de private sector. De volgende typen kunnen worden onderscheiden: A. wettelijke verplicht waarin men toetst aan wettelijke normen, bijvoorbeeld bij risicovolle beroepsactiviteiten. Het TCVT Certificaat is het bewijs dat wordt voldaan aan de wettelijke normen; B. vrijwillig, waarbij betrokken partijen afspraken maken over de invulling van algemeen gestelde wettelijke voorschriften; Het TCVT Certificaat is een bewijs dat wordt voldaan aan de algemeen gestelde wettelijke voorschriften; Meer informatie is te vinden op www.tcvt.nl en www.tcvt-ra.nl

1.2 Aanslaan van lasten Veel ongevallen in het verticaal transport zijn te wijten aan de instabiliteit van de last (last valt, aanhaken, lossen en positioneren van de last, begeleiden en zwenken van de last).

Het vakbekwaamheidsprofiel van de aanpikker bouw is door Werkkamer 4 van TCVT uitgewerkt in eindtermen. Vervolgens zijn hier de toetstermen van afgeleid. Daarna zijn per toetsterm theorievragen en praktijkopdrachten opgesteld die tegelijkertijd worden geëxamineerd tijdens het praktijkexamen. De eind- en toetstermen en overige specifieke voorwaarden waaraan de examens moeten voldoen, zijn in het schema vermeld.

Er is gekozen voor een praktijkexamen waarin ook theorievragen aan de kandidaat worden gesteld.

Wilt U een offerte op maat?